Jeden jazyk naše heslo buď IV 

Český romantismus - jiskření a záblesky

(2006)

Jeden jazyk naše heslo buď 4

Seznam příspěvků:

 • Viktor Viktora, Jaroslav Vyčichlo: Úvodem
 • Dagmar Blümlová – Josef Blüml: Český romantismus jako objekt vědeckého zkoumání
 • František Morkes: Dvakrát o neromantickém romantismu
 • Bohumil Jiroušek: František Palacký pohledem dějepisectví tzv. Gollovy „školy“
 • Karel Sklenář: Romantismus v české archeologii a jeho literární ohlas
 • Roman Vondra: Hrabě Karel Chotek (1783-1868) – vizionář a inovátor doby předbřeznové
 • Milan Hlavačka: Politický myslitel a romantický podnikatel hrabě Wilhelm Wurmbrand
 • Martin Hrdina: Literárněhistorické hledání počátků romantismu
 • Josef Peřina: Jiskry romantismu v českých časopisech 20. let 19. století
 • Viktor Viktora: Cesta k máchovské scenérii a niternosti
 • Jitka Rauchová: Romantismus na scéně divadel první poloviny dvacátého století
 • Hana Voisine-Jechova: Preromantický jazyk – preromantický vztah k jazyku (Od Poláka k Tylovi)
 • Iva Homolová: Mnohoznačnost nedosažitelného. Koncept mýtu u J. Jungmanna
 • Róbert Kiss Szemán: Od nářku Uher k nářku Slavie v díle Jana Kollára
 • Jiří Novotný: Topos rozdvojení srdce
 • Jan Randák: Slované mezi mýtem a historií. Zamyšlení nad „romantickou“ a „vědeckou“ podobou Slovanů Jana Kollára a Františka Palackého
 • Veronika Faktorová: Poutě horskými pustinami (K jedné z podob romantického cestopisu českého obrození)
 • Božena Plánská: Josef Krasoslav Chmelenský: Basník versus estetik?
 • Bohdan Zilynskyj: Liblínská léta Václava Jaromíra Picka
 • Radomír Malý: Romantismus v díle Františka Sušila a jeho žáků
 • František Všetička: Hrobník Karla Sabiny
 • Věra Valemanová: Malíř Karel Postl a divadlo
 • Zbyněk Holub: Regionální prvky jazyka jako odkaz dobového romantismu nebo jako reflexe romantismu v řeči? (Od jazykové analýzy jazyka počátku 19. století k frazeologii)
 • Helena Chýlová: K jazyku Miloty Zdirada Poláka
 • Jarmila Alexová: O předchůdci Máchova poetismu Šero hor/Temno hor
 • Marie Janečková: Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle
 • Bohuslav Hoffmann: „Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!“ Mácha a postavy jeho díla v uměleckých interpretacích
 • Ladislava Lederbuchová: O dědictví romantismu v české meziválečné literatuře 20. století
 • Nikola Richtrová: Romantismus a dílo Otokara Fischera
 • Vladimír Křivánek: K romantickému rodokmenu Holanova díla
 • Irena Bukačová: Pozdrav od Františka Alexandra Hebera
 • Jaroslav Vyčichlo: Slovo na závěr